Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

JAVNI RAZPIS

6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

POVZETEK

Vedran Stepančič je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Mlad prevzemnik se je zavezal, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji. Na kmetiji bo povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik se bo na kmetiji zaposlil, izpolnil pogoje za aktivnega kmeta in pričel z vodenjem predpisanega knjigovodstva za primarno kmetijsko dejavnost na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, ki jo je prevzel Vedran, je usmerjena prednostno v obdelavo vinogradov in zeliščnih nasadov, torej pridelavo vina, eteričnih olj in hidrolatov iz zelišč. Z nakupom načrtovanih strojev oz. mehanizacije bo izboljšal konkurenčnost kmetije ter prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Nakup IKT opreme bo prispeval k modernizaciji kmetije in večji administrativni učinkovitosti. Kmetija bo s pomočjo IKT opreme učinkoviteje vodila poslovne in administrativne aktivnosti, spremljala novosti in komunicirala z ostalimi pridelovalci, poslovnimi partnerji in drugimi deležniki.

CILJI

  • Gospodarski razvoj kmetije: povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
  • Z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji;
  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji;
  • Zaposlitev na kmetiji.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

JAVNI RAZPIS

9. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup strojne opreme

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NAKUP STROJNE OPREME« potekal nakup enoosne prikolice, največje dovoljene mase 5,0t, nosilnosti 3,5t, mulčerja, kladivni delovne širine 1,3m. V okviru naložbe “NAKUP NOVE ALI RABLJENE SPECIALNE KMETIJSKE MEHANIZACIJE ZA KMETOVANJE NA STRMIH TERENIH” je potekal nakup bagra za kmetijsko in gozdarsko rabo, masa 3t, moč 20kW(27KM). Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je povečati produktivnost in obseg pridelave na naši kmetiji, kar bo pozitivno prispevalo k finančnim in poslovnim rezultatom kmetije. Z nakupom strojev se je izboljšala konkurenčnost kmetije in možnost povečanja ter učinkovitejše izrabe obdelovalnih površin.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/